aktuální nabídka

 • 20. 3. 2008 Nabízíme kvalitní stavebnice solárních systému k svépomocné montáži s komplexními službami, agendou dotace a dopravou po celé ČR zdarma. Využijte nejpříznivější nabídku na trhu a objednejte si váš solární systém právě teď...
  více
 • 19. 3. 2008 FOTOVOLTAIKA - technologie, kterou si můžete dovolit. Fotovoltaická elektrárna pro váš RD. Výhodná investice pod kontrolou.
  více
 • 18. 3. 2008 Solární sprchy HELIOS a JUMBO k dodání na dobírku kamkoliv ČR. Rychlá a jednoduchá příprava teplé vody pomocí slunce. Zavolejte a objednejte si vaši sprchu ihned.
  více
 • 17. 3. 2008 Solární absorbéry SOLADUR S pro ohřev bazénu za nejvýhodnější cenu na trhu.
  více
 • další

Zajímavosti

 • 13. 8. 2008 V televizi CNBC proběhl rozhovor s Warrenem Buffetem, druhým nejbohatším mužem světa. Zde je pár zajímavostí z jeho života.
  více
 • 3. 7. 2008 Návštěva urychlovače částic v Ženevském středisku CERN.
  více
 • 20. 6. 2008 Stavba větrné elektrárny v Krušných horách.
  více
 • další
 

Agenda potřebná k připojení fotovoltaické eletrárny k distribuční síti

Pokud jste se pro realizaci FVE již rozhodli, je dobré neprodleně začít řešit připojení k síti u místní distribuční společnosti. V ČR jsou tře distribuční společnosti, na jižní Moravě je to EON, ve většině republiky ČEZ, popřípadě PRE.

Potřebné informace k úvodním formulářům naleznete na domovských stránkách obou společností v příslušném odkaze nebo na infolince. Současně je investor v úzké spolupráci s realizační firmou, která řadu potřebných podkladů a technických náležitostí nutných k doložení žádosti o připojení FVE pro investora vypracuje. Agenda je poměrně rozsáhlá a investor může převést její vedení na zprostředkova­telskou firmu, která za poplatek připojení FVE vyřídí.

Informace k podání základního dokumentu – Žádosti o připojení výrobny k DS

V době podání žádosti je investor rozhodnut FVE realizovat, má vybraného dodavatele a místo realizace, jednal na obci a dostal souhlas rady obce k realizaci. FVE má zpracovanou úvodní technologickou studii nebo přímo projekt se schématem zapojení. Je znám výkon FVE, použitá technologie a postup realizace. Žadatel je schopen kompletně vyplnit formulář žádosti o připojení výrobny k distribuční síti a doložit požadované přílohy.

Stanovení připojovacích podmínek provádí příslušný odbor distribuční společnosti ( místo připojení, způsob připojení, rezervovaný výkon výrobny, měrný podíl za připojení a vyvedení výkonu výrobny do DS ).

Žádost výrobce o připojení zařízení k DS

Přílohy k žádosti:

 • Dotazník pro vlastní výrobnu – technická specifikace výrobny, reálné údaje ze štítku generátoru!
 • Úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (nesmí být starší tří měsíců) - týká se právnických osob
 • Situační plánek / kopie katastrální mapy se zákresem 
 • Jednopólové schéma zapojení hlavních síťových a ochranných obvodů 
 • Souhlas vlastníků dotčených nemovitostí s umístěním zařízení 
 • Souhlas obce s výstavbou výrobny 

Ke stažení

Podklady pro uzavření smlouvy o připojení výrobny (zdroje) k DS

1. Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě 2. Stanovisko provozovatele DS k žádosti o připojení 3. Doklad o uhrazení měrného podílu žadatele nákladech spojených s připojením – je-li podíl požadován 4. Licence ERU na výrobu elektrické energie 5.  Místní provozní předpis odsouhlasený dispečinkem ČEZu 6. Kolaudační rozhodnutí nebo protokol o předčasném užívání stavby 7. Protokol o nastavení ochran dle požadavků distribuční společnosti 8. Protokol o provedení cejchu MTP – je-li nepřímé převodové měření 9. Platná revizní zpráva zařízení výrobny, revizní zpráva přípojky 10. Jednopolové přehledové schéma (místo připojení k DS, obchodní měření, rozpadové místo = ochrany, generátor) 11. Plánek skutečného provedení přípojky 12. Atesty komponentů (pokud byly dodány výrobcem – dodavatelem)

Na základě těchto podkladů bude připravena Smlouva o připojení výrobny. Žadatel si domluví termín zkušebního uvedení výrobny do provozu a provedení měření zpětných vlivů na DS ( je-li požadováno ). Po provedené zkoušce výrobny se vyhotoví Protokol o převzetí výrobny do provozu. Po provedeném převzetí výrobny do provozu bude žadateli zaslána k podpisu Smlouva o připojení výrobny.

Ostatní technické podmínky dle požadavků distribuční společnosti.

Veškerá připojení musí být v souladu s planou legislativou, zejména Zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, Zákonem č. 180/2005 Sb. v platném znění, vyhláškou ERÚ č.51/2006 Sb., Pravidly provozování distribuční soustavy (PPDS), platnými ČSN a připojovacími podmínkami distribuční sítě.

Elektrická přípojka

Bude provedena vždy k prvnímu jisticímu bodu v plném počtu vodičů jako distribuční sít v místě jejího připojení bez rozdílů způsobu provedení (venkovní či kabelové vedení). Minimální průřez je 4×16 mm2 Al nebo 4× 10 mm2 Cu.

Hlavní domovní vedení (HDV) a odbočky k elektroměrům

V případech, kde je HDV použito, musí mít stejný počet vodičů jako přípojka včetně stejného průřezu (4×16 Al, 4×10 Cu). V případech do tří předacích míst v jednom objektu není nutné HDV zřizovat.
V těchto případech lze odbočení k elektroměru řešit přímo z pojistkové skříně (HDS) za předpokladu osazení nezbytného počtu jistících prvků v HDS.
Odbočky k elektroměrům od HDV mohou být zřízeny jednofázově nebo třífázově..
Jednofázové odbočky k elektroměru lze provést u zařízení s jističem před elektroměrem s max.hodnotou 25 A.
Průřezy vodičů odbočky k elektroměru musí být takové, aby dovolená proudová zatížitelnost vodičů odpovídala výpočtovému proudu soudobého příkonu, přičemž minimální průřezy vodičů musí být alespoň 6 mm2 Cu. Použití slaněných vodičů není pro tyto účely možné.

Měření

Pro umístění měření musí být zachovány tyto minimální rozměry (v případě, že bude v elektroměrovém rozváděči osazen pouze jeden elektroměr, je nutné výšku a šířku dle této tabulky zvětšit o 50 mm):

Elektroměr šířka [mm] výška [mm] hloubka [mm]
třífázový 200 400 160
Spínací prvek 200 300 160

Jako měřicí zařízení se použije třífázový čtyřkvadrantní elektroměr s průběhovým měřením a dálkovým přenosem údajů v majetku ČEZ Distribuce (PDS).
Zapojení elektroměru lze použít pouze jednofázové za podmínky osazení jednofázového hlavního jističe.
V případě použití jističe s plným počtem fází (3) musí být i elektroměr takto zapojen.
Do elektroměrového rozváděče lze dále kromě hl. jističe a elektroměru osadit ještě nulový můstek, sazbový spínač a jistič sazbového spinače.
Ostatní zařízení je nutné osadit do podružného(ých) rozváděče(ů) odděleného od elektroměrového rozváděče.

Ochrany

Vybavení, nastavení a způsob zapojení ochranou musí být v souladu s přílohou č.4 PPDS.
Jestliže je vlastní zařízení pouze jednofázové, lze upustit od třífázové podpěťové a přepěťové ochrany a osadit pouze jednofázové.
Ochrany mohou být součástí vlastního zařízení (např. měniče).
Ochrany musí zaručit okamžité odpojení od sítě v případě jejího výpadku.
Podmínkou pro uvedení zařízení do provozu je nutný protokol o nastavení a funkčnosti ochran, který musí být součástí nebo přílohou výchozí revizní zprávy.
Jestliže nebude vyvedena výroba do sítě PDS, je nutné osadit zařízení ještě zpětným watovým relé, které zabezpečí odpojení výrobny v případě, že výroba převáží odběr v daném předacím místě. Měření musí i v těchto případech vyhovovat výše popsaným pravidlům.

Stanovení podílu dle vyhlášky 51/2006 Sb.

Měrný podíl stanoví příloha č.6 této vyhlášky.
Pro výrobny na hladině nn je v současné době stanoven měrný podíl 500,–Kč/A. Hodnota A vychází z rezervovaného příkonu či výkonu a za tuto hodnotu se považuje velikost hlavního jističe.

zachraňte planetu pomocí solárních panelů

KONEX - solární panely

Příčná 22, 787 01 Šumperk
Tel./fax: +420 583 212 050
e-mail: info@solarobchod.cz
www.solarobchod.cz
KONEX - solární panely

Alpy Šicí stroje Dveře, interiérové dveře Práce ve výškách E-shop bazény Fotovoltaické elektrárny Rozcestník restaurací Řemeslné firmy Navijáky Nářadí, hobby, stavebniny E-shop Povlečení, záclony Infrazářič Vestavěné skříně Úklid Stěhování Praha Hodinový manžel Čištění koberců Kompresory Dalekohledy NIKON Bojler Tepelná čerpadla Solární panely Zábradlí Plechová střešní krytina GERARD Plastová okna Garážová vrata Fotovoltaické elektrárny

82
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/solarobchod.cz/session) in Unknown on line 0